1. Đảng ủy xã Nam Thịnh
  • Trần Văn Xương

   Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

   SĐT: 0983.544.869

  • Tạ Thị Ngọc Hằng (Đông)

   Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy

   SĐT: 0986.866.804

  • trần thùy dương

   Chức vụ: BCH Đảng ủy

   SĐT: 0985665905

  • Bùi Kiên Quyết

   Chức vụ: Thường vụ ĐU - Chủ tịch UBND xã

   SĐT: 0975726234

  • Trần Quang Chất

   Chức vụ: Thường vụ ĐU - Phó Chủ tịch UBND xã

   SĐT: 0942289285

  1. Hội đồng nhân dân
   • Trần Văn Xương

    Chức vụ: Chủ tịch

    SĐT: 0983.544.869

   • Phạm Ngọc Thạch

    Chức vụ: Phó chủ tịch

    SĐT: 0975667969

   1. Uỷ ban nhân dân
    • Bùi Kiên Quyết

     Chức vụ: Chủ tịch

     SĐT: 0975.726.234

    • Trần Quang Chất

     Chức vụ: Phó chủ tịch

     SĐT: 0942289285

    • Hoàng Văn Nguyên

     Chức vụ: Ủy viên ủy ban

     SĐT: 0914.591.686

    • Đỗ Phi Trường

     Chức vụ: Ủy viên ủy ban

     SĐT: 0974400044

    1. Hợp tác xã kinh doanh DVNN
     • Trần Văn Tặng

      Chức vụ: Ủy viên

      SĐT: 0374.877.502

     • Trần Văn Hưng

      Chức vụ: Giám đốc

      SĐT: 0934.319.187

     • Trần Quốc Phòng

      Chức vụ: Ủy viên - Phụ trách VSMT

      SĐT: 0987.914.583

     • Phạm Văn Hoan

      Chức vụ: Kiểm soát viên

      SĐT: 0973.367.495

     • Đỗ Thị Hương

      Chức vụ: Kế toán

      SĐT: 0989.114.122

    2. Văn phòng UBND xã
     • Trần Thị Thùy Dương

      Chức vụ: Văn Phòng nội vụ UBND - HĐND

      SĐT: 0985.665.905

     • Trần Văn Thục

      Chức vụ: Văn Phòng Thống Kê, Khen thưởng, Thủ quỹ

      SĐT: 0985385198

    3. Ban địa chính
     • Trần Thị Mý

      Chức vụ: Địa chính nông nghiệp TNMT và thủy lợi

      SĐT: 0976.878.457

     • Đặng Văn Khánh

      Chức vụ: Địa chính xây dựng

      SĐT: 0984.921.238

    4. Ban tư pháp
     • Hoàng Văn Rinh

      Chức vụ: Công chức Tư pháp hộ tịch

      SĐT: 0912.100.268

     • Hoàng Văn Dưỡng

      Chức vụ: Tư pháp

      SĐT: 0912265356

    5. Ban quân sự
     • Hoàng Văn Nguyên

      Chức vụ: Chỉ huy trưởng Quân sự

      SĐT: 0914.591.686

     • Hoàng Văn Tuân

      Chức vụ: Phó chỉ huy quân sự

      SĐT: 0986826470

    6. Ban tài chính
     • Vũ Văn Phước

      Chức vụ: Kế toán ngân sách

      SĐT: 0916.538.268

    7. Ban công an
     • Đỗ Phi Trường

      Chức vụ: Trưởng công an xã

      SĐT: 0974.400.044

     • Phạm Văn Vũ

      Chức vụ: Phó trưởng công an

      SĐT: 0974.869.396

     • Phạm Văn Mộc

      Chức vụ: Công an viên

      SĐT: 0349095385

     • Trần Văn Ba

      Chức vụ: Công an viên

      SĐT: 0383825795

     • Trần Văn Dương

      Chức vụ: Công an viên

      SĐT: 0942.317.708

     • Đào Văn Lập

      Chức vụ: Công an viên

      SĐT: 0985.538.259

     • Nguyễn Văn Mạnh

      Chức vụ: Công an viên

      SĐT: 0944420152

     • Nguyễn Văn Quế

      Chức vụ: Công an viên

      SĐT: 0975.159.559

     • Cao Văn Kiên

      Chức vụ: Công an viên

      SĐT: 0973309202

    8. Ban văn hóa
     • Phạm Văn Chế

      Chức vụ: Công chức văn hóa

      SĐT: 0962.678.693

     • Trần Văn Hưng

      Chức vụ: công chức Thương binh xã hội

      SĐT: 0936749147

    9. Thôn Quang Thịnh
     • Nguyễn Văn Vinh

      Chức vụ: Bí thư chi bộ

      SĐT: 0983073222

     • Nguyễn Thành Công

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0972.852.989

    10. Thôn Đồng Lạc
     • Bùi Như Quang

      Chức vụ: Bí thư chi bộ

      SĐT: 0944.247.868

     • Nguyễn Văn Tú

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0985.031.232

     • Vũ Thị Lan

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

      SĐT: 0394534399

    11. Thôn Hợp Châu
     • Trần Minh Trung

      Chức vụ: Bí thư chi bộ

      SĐT: 0399.629.851

     • Đào Quang Huynh

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0943.766.136

     • Trần Thị Miền

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

      SĐT: 0934.373.429

    12. Thôn Thiện Châu
     • Trần Quốc Phòng

      Chức vụ: Bí thư chi bộ

      SĐT: 0987.914.583

     • Trương Đình Chiên

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0386241585

     • Trần Văn Thuận

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

      SĐT: 0349.428.488

    13. Thôn Thiện Tường
     • Đoàn Văn Đình

      Chức vụ: Bí thư chi bộ

      SĐT: 0934.382.937

     • Trần Mạnh Hà

      Chức vụ: Trưởng thôn

      SĐT: 0768.393.118

     • Trần Thị Ca

      Chức vụ: Phó trưởng thôn

      SĐT: 0326.390.651

   2. Ủy ban mặt trận tổ quốc xã
    • Nguyễn Hải Sơn

     Chức vụ: Chủ tịch

     SĐT: 0788.307.573

    • Trần Văn Hới

     Chức vụ: Phó chủ tịch

     SĐT: 0978.689.736

    1. Hội cựu chiến binh
     • Trần Tiến Chinh

      Chức vụ: Chủ tịch

      SĐT: 0773.244.755

     • Nguyễn Ngọc Hội

      Chức vụ: Phó chủ tịch

      SĐT: 0974125234

    2. Hội người cao tuổi
     • Trần Ngọc Thêm

      Chức vụ: Chủ tịch

      SĐT: 0395782063

     • Đoàn Văn Đình

      Chức vụ: Phó chủ tịch

      SĐT: 0934.382.937

    3. Hội khuyến học
     • Trần Quang Chất

      Chức vụ: Chủ tịch hội

      SĐT: 0942289285

     • Nguyễn Thiện Phú

      Chức vụ: Phó chủ tịch

      SĐT: 0392399380

     • Phạm Văn Chế

      Chức vụ: Phó chủ tịch

      SĐT: 0962678693

    4. Đoàn thanh niên
     • Trần Văn Huấn

      Chức vụ: Bí thư

      SĐT: 0983.422.591

     • Nguyễn Văn Tính

      Chức vụ: Phó bí thư đoàn thanh niên

      SĐT: 0352934925

    5. Hội phụ nữ
     • Đào Thị Duyên

      Chức vụ: Chủ tịch

      SĐT: 0989.789.506

     • Đào Thị Trang

      Chức vụ: Phó chủ tịch

      SĐT: 0936.796.559

    6. Hội nông dân
     • Phạm Văn Chế

      Chức vụ: Phó chủ tịch

      SĐT: 0962.678.693

     • Trần Văn Hới

      Chức vụ: Chủ tịch

      SĐT: 0978689736

    7. Hội chữ thập đỏ
     • Mai Xuân Trắc

      Chức vụ: Chủ tịch

      SĐT: 0766.400.966

     • Trần Ngọc Thêm

      Chức vụ: Phó chủ tịch

      SĐT: 0395782063