Thông tin liên hệ

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

1

VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN

Đ/c: Trần Thị Thùy Dương 

Điện thoại: 0985.665.905

Địa chỉ: Trụ sở UBDN xã

17

ĐOÀN THANH NIÊN

Đ/c: Trần Văn Huấn - Bí thư

Điện Thoại: 0979455992

Đ/c: Nguyễn Văn Tính

Điện Thoại: 0352934925

Địa chỉ: Trụ sở UBND 

2

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

Đ/c: Bùi Kiên Quyết 

Điện Thoại: 0975.726.234

Địa chỉ: Trụ sở UBND xã

18

HỘI PHỤ NỮ

Đ/c: Đào Thị Duyên - Chủ tịch

Điện thoại: 0989.789.506

Đ/c: Đào Thị Trang - Phó chủ tịch

Điền thoại: 0936796559

3

PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

Đ/c: Trần Quang Chất

Điện thoại: 0942289285

Địa chỉ: Trụ sở UBND xã

19

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC XÃ

Đ/c: Nguyễn Hải Sơn - Chủ tịch

Điện thoại: 0788.307.573

Đ/c: Trần Văn Hới - Phó chủ tịch

Điện thoại: 0978.689.736

Địa chỉ: Trụ sở UBND

4

BÍ THƯ ĐẢNG BỘ

Đ/c: Trần Văn Xương

Điện Thoại: 0983.544.869

Địa chỉ: Trụ sở UBND xã

20

HỘI CỰU CHIẾN BINH

Đ/c: Trần Tiến Chinh - Chủ tịch

Điện thoại: 0773.244.755

Đ/c: Nguyễn Ngọc Hội - Phó chủ tịch

Điện thoại: 0974125234

5

PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG BỘ

Đ/c: Tạ Thị Đông(Hằng)

Điện thoại: 0986.866.804

Địa chỉ: Trụ sở UBND xã 

21

HỢP TÁC XÃ KINH DOANH DICH VỤ NN

Đ/c: Trần Văn Hưng - Giám đốc

Điện Thoại: 0934.319.187

Đ/c: Trần Văn Tặng - Ủy viên

Điện Thoại: 0374.877.502

Đ/c: Trần Quốc Phòng - Ủy viên

Điện thoại: 0987.914.583

Đ/c: Đỗ Thị Hương - Kế toán htx

Điện thoại: 0989.114.122

Địa chỉ: Hợp tác xã nông nghiệp

6

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Đ/c: Trần Văn Xương

Điện thoại: 0983.544.869

Địa chỉ: Trụ sở UBND 

22

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

Đ/c: Mai Xuân Trắc - Chủ tịch

Điện thoại: 0766.400.966

Địa chỉ: Trụ sở UBND 

7

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Đ/c: Phạm Ngọc Thạch

Điện thoại: 0975.667.969

Địa chỉ: Trụ sở UBND

23

THÔN QUANG THỊNH

Đ/c: Nguyễn Văn Vinh - Bí thư

Điện thoại: 0976.381.475

Đ/c: Nguyễn Thành Công - Trưởng thôn

Điện thoại: 0972.852.989

Địa chỉ: Thôn Quang Thịnh, xã Nam Thịnh

8

VĂN PHÒNG THỐNG KÊ, THỦ QUỸ - KHEN THƯỞNG

Đ/c: Trần Văn Thục

Điện Thoại: 0985.385.198

Địa chỉ: Trụ sở UBND 

24

THÔN ĐỒNG LẠC

Đ/c: Bùi Như Quang - Bí thư

Điện thoại: 0944.247.868

Đ/c: Nguyễn Văn Tú - Trưởng thôn

Điện thoại: 0985.031.232 

9

TƯ PHÁP HỘ TỊCH

Đ/c: Hoàng Văn Rinh

Điện thoại: 0912.100.268

TƯ PHÁP

Đ/c Hoàng Văn Dưỡng

Điện thoại: 0912.265.356

Địa chỉ: Trụ sở UBND 

25

THÔN HỢP CHÂU

Đ/c: Trần Minh Trung - Bí thư

Điện thoại: 0346.690.648

Đ/c: Đào Quang Huynh - Trưởng thôn

Điện thoại: 0943.766.136

Địa chỉ: Thôn Hợp Châu, xã Nam Thịnh 

10

BAN ĐỊA CHÍNH

Đ/c: Trần Thị Mý

Điện thoại: 0976.878.457

Địa chỉ: Trụ sở UBND 

26

THÔN THIỆN CHÂU

Đ/c: Trần Quốc Phòng - Bí thư

Điện thoại: 0987.914.583

Đ/c: Trần Minh Uyển - Trưởng thôn

Điện thoại: 0975.893.600

Địa chỉ: Thôn Thiện Châu, xã Nam Thịnh 

11

BAN QUÂN SỰ

Đ/c: Hoàng Văn Nguyên - Trưởng chỉ huy quân sự

Điện thoại: 0914.591.686

Đ/c: Hoàng Văn Tuân - Phó chỉ huy quân sự

Điện thoại: 0986826470

Địa chỉ: Trụ sở UBND

27

THÔN THIỆN TƯỜNG

Đ/c: Đoàn Văn Đình - Bí thư

Điện thoại: 0934.382.937

Đ/c: Phạm Văn Hoan - Trưởng thôn

Điện thoại: 0973.367.495

Địa chỉ: thôn Thiện Tường, xã Nam Thịnh 

12

BAN VĂN HÓA

Đ/c: Trần Văn Hưng - CB Lao động thương binh xã hội

Điện thoại: 0936.749.147

Đ/c: Phạm Văn Chế - CB văn hóa tuyên truyền

Điện thoại: 0962.678.693

Địa chỉ: Trụ sở UBND

28

TRẠM Y TẾ

Đ/c: Trần Thị Huyền - Trạm trưởng

Điện thoại: 0934577468

Đ/c: Nguyễn Thanh Tuyền 

Điện thoại: 0936.803.885

Địa chỉ: Trạm y tế xã Nam Thịnh

13

BAN CÔNG AN

Đ/c: Đỗ Phi Trường - Trưởng công an

Điện thoại: 0974.400.044

Đ/c: Phạm Văn Vũ - Phó trưởng công an

Điện thoại: 0974.869.396

Địa chỉ: Trụ sở UBND

29

TRƯỜNG MẦM NON NAM THỊNH

Đ/c: Phạm Thị Lĩnh - Hiệu trưởng

Điện thoại: 0974.362.268

Đ/c: Trần Thị Thời - Phó hiệu trưởng

Điện thoại:

Đ/c: Hoàng Thị Cam - Phó hiệu trưởng

Điện thoại: 0967.427.815

Địa chỉ: Trường mầm non Nam Thịnh, xã Nam Thịnh

14

ĐÀI TRUYỀN THANH

Đ/c: Trần Văn Hới - Trưởng đài

Điện thoại: 0978.689.736

Đ/c: Trần Thị Hạnh - Phát thanh viên

Điện thoại: 0969.388.836

Địa điểm: Trụ sở UBND

30

TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM THỊNH

Đ/c: Trần Đức Thiện - Hiệu trưởng

Điện thoại: 0976.921.852

Đ/c: Nguyễn Trung Túc - Phó hiệu trưởng

Điện thoại: 0973.466.304

Địa chỉ: trường tiểu học Nam Thịnh, xã Nam Thịnh

15

BAN TÀI CHÍNH

Đ/c: Vũ Văn Phước - Kế toán ngân sách

Điện thoại: 0916.538.268

Địa chỉ: Trụ sở UBND 

31

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

Đ/c: Trần Văn Dân - Hiệu trưởng

Điện thoại: 0976.656.575

Đ/c: .................................... - Phó hiệu trưởng

Điện thoại: 

Địa chỉ: Trường trung học cơ sở Nam Thịnh, xã Nam Thịnh

16

HỘI NÔNG DÂN

Đ/c: Nguyễn Quang Tạo - Chủ tịch

Điện thoại: 0988.921.245

Đ/c: Phạm Văn Chế - Phó chủ tịch

Điện thoại: 0962.678.693

Địa chỉ: Trụ sở UBND 

32

BAN QUẢN LÝ BẾN CÁ CỬA LÂN

Đ/c: Trần Thanh Huyền - Giám đốc

Điện thoại: 0985.534.405

Địa chỉ: Khu công nghiệp bến cá Cửa Lân, xã Nam Thịnh

Email: xanamthinh@thaibinh.gov.vn

Giờ làm việc Thứ 2 – Thứ 6:
Mùa hè:   Sáng 7h00   – 11h00               Mùa đông:        Sáng 7h 30 - 11h 30

                Chiều 13h 30 - 17h 30                                    Chiều 13h 00 - 17h 00

Gửi liên hệ

Mọi thông tin vui lòng gửi mail bên dưới