Chuyển đổi số
11/10/2023
Khoá đào tạo kỹ năng bán sản phẩm và chuyển đổi số trong ngành du lịch, thương mại và dịch vụ
05/10/2023
Đào tạo kỹ năng số như thế nào?
05/10/2023
Chuyển đổi số trong từng ngành, lĩnh vực như thế nào?
05/10/2023
Chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước như thế nào?
05/10/2023
Chuyển đổi số cơ quan nhà nước là gì?
05/10/2023
Làm sao để an toàn trong môi trường số?
05/10/2023
Chuyển đổi số đã thay đổi mọi thứ như thế nào?
05/10/2023
Chuyển đổi số đem lại lợi ích gì cho người dân?
05/10/2023
Chuyển đổi số trong xã hội là gì?
05/10/2023
Chuyển đổi số tốn bao nhiêu tiền?